Gyventojai rūpinasi savo lėšų saugumu: aiškiau atpažįsta finansinius sukčius

Skaityti daugiau

Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS

1.1.      Ši privatumo politika („Politika“) nustato pagrindines Viešosios įstaigos „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras” („Centras“) internetinės svetainės lankytojų www.amlcenter.lt ir kitų su Centro veikla susijusių fizinių asmenų, Asmens duomenų tvarkymą.

1.2.      Tvarkydamas Asmens duomenis, Centras vadovaujasi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 („BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

2. SĄVOKOS

2.1.      Asmens duomenų subjektas („Duomenų subjektas“) – fizinis asmuo, kuris yra Centro internetinės svetainės lankytojas, Centro organizuojamų renginių (konferencijų, mokymų ir kt.) pranešėjas arba dalyvis, užklausų Centrui siuntėjas, kandidatas į Centro darbuotojus arba kitas asmuo, susijęs su Centro vykdoma veikla.

2.2.      Asmens duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga “Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras”, juridinio asmens kodas: 305773609, adresas: Lukiškių g. 2-2, Lietuvos Respublika, info@amlcenter.lt.

2.3.      Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko Asmens duomenis.

2.4.      Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kuris priskiriamas Duomenų subjektu ir kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

3.5.      Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.6.      Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose.

3. ASMENS DUOMENŲ TVAKYMO PRINCIPAI

3.1.      Centras, tvarkydamas 1.1. punkte nurodytų asmenų Asmens duomenis, laikosi šių principų:

3.1.1.     teisėtumo;

3.1.2.     sąžiningumo;

3.1.3.     skaidrumo;

3.1.4.     tikslo apribojimo;

3.1.5.     duomenų tvarkymo apimties ir saugojimo trukmės mažinimo;

3.1.6.     duomenų tikslumo;

3.1.7.     vientisumo;

3.1.8.     konfidencialumo.

3.2.      Centras taip pat nustato efektyvias duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS SIUNTIMO TIKSLU

4.1.      Centras gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz.: naujienlaiškių siuntimo prenumeratoriams tikslu, informacija apie Centro naujai parengtus dokumentus (pvz., įvairias gaires, rekomendacijas ir kt.) informacija apie organizuojamus mokymus ir kitus renginius, rekomendacijas ir t.t.).

4.2.      Nurodytu tikslu Centras tvarko šiuos prenumeratorių Asmens duomenis:

4.2.1.     vardą, pavardę;

4.2.2.     elektroninio pašto adresą;

4.2.3.     darbovietės (įmonės ar organizacijos) pavadinimą (šių duomenų prenumeratoriui nurodyti nėra būtina).

4.3.      Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Tačiau, jeigu asmuo dalyvavo Centro organizuojamuose renginiuose, Centras gali tvarkyti renginių dalyvių Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu siekdamas organizuojamų renginių dalyvius el. paštu informuoti apie kitus panašius Centro organizuojamus renginius ir naujienas. Asmenys, dar prieš dalyvaujant Centro organizuojamuose renginiuose, gali tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio jų Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4.      Centro naujienlaiškių gavėjai gali bet kada nesutikti arba atsisakyti tokio jų Asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su Centru (pvz.: el. paštu info@amlcenter.lt arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą).

4.5.      Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 1 metus nuo atitinkamų duomenų gavimo dienos, nebent dalyviai ir pranešėjai iki nurodyto saugojimo termino pabaigos atsisako tokio jų Asmens duomenų tvarkymo. Suėjus minėtam terminui arba asmeniui atsisakius Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu iki šio termino pabaigos, Centras Asmens duomenis nustos tvarkyti.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS GAVUS UŽKLAUSAS

5.1.      Centras tvarko Asmens duomenis, gavus užklausas el. paštu, internetinėje svetainėje, Centro socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu. Kartu su užklausa gautus Asmens duomenis Centras tvarko siekdamas tinkamai administruoti užklausas, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus Centro ar trečiųjų asmenų interesus.

5.2.      Teikiant Centrui užklausą rekomenduojama laikytis bent minimalių Asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jeigu siekiamam tikslui (užklausai, skundui, laiškui, prašymui išdėstyti) nėra būtina atskleisti tam tikrų Asmens duomenų, šių perteklinių duomenų rekomenduojama nenurodyti.

5.3.      Jūsų pateiktus Asmens duomenis Centras tvarko Centro teisėto intereso pagrindu.

5.4.      Gautoje užklausoje nurodytų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų Asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą, jeigu tai yra reikalinga Centro teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ METU

6.1.      Centras, įgyvendinamas savo veiklos tikslus, organizuoja įvairius renginius (konferencijas, mokymus ir kt.), kuriuose norint dalyvauti, renginio registracijos tikslu, Centras reikalauja užpildyti registracijos formą ir pateikti savo tokius duomenis, kaip kad: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įstaigos pavadinimas ir pan.

6.2.      Centras, tvarkydamas Asmens duomenis šiuo tikslu, jų neviešina. Registracijos formos pildymo metu, išreiškiamas renginio dalyvio sutikimas Centrui tvarkyti nurodytus Asmens duomenis. Sutikimas gali būti atšauktas informavus Centrą el. paštu info@amlcenter.lt.

6.3.      Centro organizuojamų renginių dalyvių asmens duomenys paprastai saugomi iki organizuojamo renginio pabaigos. Tam tikrais atvejais aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau (pvz.: kai tokie duomenys yra reikalingi Centro ar kitų asmenų teisių gynimui, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

6.4.      Centras, įgyvendinamas savo veiklos tikslus, organizuoja įvairius renginius (konferencijas, mokymus ir kt.), kuriuose suteikiama galimybė asmenims skaityti pranešimus, vesti mokymus ir kt. Renginio organizavimo tikslu, Centras renginio pranešėjų reikalauja užpildyti formą ir pateikti savo tokius duomenis, kaip kad: vardas, pavardė, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo vieta ir užimamos pareigos darbo vietoje ir pan. ir nurodyti tokius kontaktinius duomenis kaip kad: el. pašto adresas, telefono numeris ir pan. Nurodyti Asmens duomenys renginio organizavimo tikslu gali būti skelbiami viešai prieinamoje renginio informacijoje ir renginio metu.

6.5.      Centro organizuojamų renginių pranešėjų Asmens duomenų tvarkymo sutikimas išreiškiamas registracijos formos pildymo metu ir gali būti bet kada atšauktas susisiekus su Centru raštu (pvz.: kreipiantis el. paštu), informavus Centrą el. paštu info@amlcenter.lt.

6.6.      Centro organizuojamų renginių pranešėjų asmens duomenys paprastai saugomi iki organizuojamo renginio pabaigos arba atvejais, kai renginio metu pristatyta informacija/medžiaga yra skelbiama Centro internetinėje svetainėje ar kitoje Centro suteiktoje platformoje, asmens duomenys gali būti saugomi iki informacijos/medžiagos skelbimo pabaigos (ilgiausiai iki 2 metų). Tam tikrais atvejais aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau (pvz.: renginio pranešėjui išreiškus rašytinį sutikimą gauti Centro naujienlaiškius arba kitus pasiūlymus arba kai tokie duomenys yra reikalingi Centro ar kitų asmenų teisių gynimui, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

7. VAIZDO IR GARSO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ METU

7.1.      Centras, įgyvendinamas savo veiklos tikslus, organizuoja įvairius renginius (konferencijas, mokymus ir kt.), kurių metu renginių dalyviai (įskaitant ir renginių pranešėjus) gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami (renginio viešinimo tikslu).

7.2.      Centro organizuojamų renginių dalyvių (ir pranešėjų) vaizdo ir (ar) garso duomenys (pvz.: nuotraukos, vaizdo įrašas) gali būti viešinami (pvz.: socialinio tinklo paskyroje, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos priemonėse ir pan.). Centras šiuos vaizdo ir (ar) duomenis tvarko remdamasis renginio dalyvių (ir pranešėjų) sutikimu (kuris išreiškiamas apsilankius renginyje). Tokių renginių dalyviai (ir pranešėjai) visais atvejais turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jų vaizdo ir (ar) garso duomenų tvarkymo renginio viešinimo tikslu – tai padaryti galima raštu informavus Centrą el. paštu info@amlcenter.lt.

7.3.      Centro organizuojamų renginių dalyvių (ir pranešėjų) vaizdo ir (ar) garso duomenys paprastai saugomi iki 2 metų. Tam tikrais atvejais vaizdo ir (ar) garso duomenys gali būti saugomi ilgiau (kai tokie duomenys yra reikalingi Centro ar kitų asmenų teisių gynimui, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS STATISTINIAIS TIKSLAIS

8.1.      Centras gali valdyti Asmens duomenis statistiniais tikslais, siekiant sužinoti bei įsivertinti aktualias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tendencijas, vesti atitinkamas statistikas ir tendencijas aptarti su Centro dalininkais arba viešų konsultacijų ir (arba) renginių metu.

8.2.      Šie Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkrečių Duomenų subjektų. Asmens duomenys yra nuasmeninami.

8.3.      Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų. Saugojimo terminas gali būti ir ilgesnis, priklausomai nuo tvarkomų duomenų turinio ir pobūdžio.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKOS TIKSLU

9.1.      Kandidatuojant į Centro siūlomą darbo poziciją ir pateikiant duomenis apie save (pvz.: atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką), Centras tvarko tokius Asmens duomenis kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu. Šiuos Asmens duomenis Centras tvarko sutikimo pagrindu, t. y. kandidatui aktyviais veiksmais kreipiantis į Centrą.

9.2.      Rekomenduojama laikytis bent minimalių Asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su kandidatūra nesusijusios informacijos.

9.3.      Kandidatuojant į konkrečią Centro siūlomą darbo poziciją, pateiktus Asmens duomenis Centras tvarko iki atitinkamo kandidato į darbuotojus atrankos proceso pabaigos. Pasibaigus vykdomai atrankai, pateikti asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent dėl tolesnio kandidato Asmens duomenų tvarkymo kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu yra išreikštas atskiras sutikimas.

9.4.      Tuo atveju, kai kandidatas Centrui atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ar pateikia kitus su kandidatūra susijusius Asmens duomenis Centro interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu Centrui nepaskelbus vykdomos kandidatų į darbuotojus atrankos, šie kandidato veiksmai laikomi sutikimo davimu ir Centras turi teisę tokius Asmens duomenis saugoti ir naudoti iki 1 metų vėlesnių kandidatų į darbuotojus atrankų tikslu. Savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo visada galima atšaukti kreipiantis į Centrą el. paštu info@amlcenter.lt.

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS APSILANKIUS INTERNETO SVETAINĖJE

10.1.      Apsilankius Centro internetinėje svetainėje, Centras gali tvarkyti internetinės svetainės lankytojo IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu jie yra suteikiami. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

10.2.      Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos internetinės svetainės lankytojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Dėl šios priežasties Centro interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ internetinės svetainės lankytojo veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Slapukai perkeliami į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius Centro interneto svetainėje adresu www.amlcenter.lt. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos Centro interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

10.3.      Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami internetinės svetainės lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pvz.: svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pvz.: internetinės reklamos organizatoriams).

10.4.      Centro internetinėje svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas ir rūšis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
 wp-wpml_current_language Slapuko pagalba, išsaugomas Interneto svetainės kalbos pasirinkimas. Jums apsilankius Interneto svetainėje. Sesija Unikalus lankytojo ID
_ga “Google Analytics” įdiegtas _ga slapukas apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį, kad atpažintų unikalius lankytojus. Sutikus su šio slapuko naudojimu. 2 m. Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
 _gid Naudojamas vartotojams atskirti. Sutikus su šio slapuko naudojimu. 24 val. Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius

 

NID “Google” nustatytas NID slapukas naudojamas reklamos tikslais; apriboti, kiek kartų naudotojas mato skelbimą, nutildyti nepageidaujamus skelbimus ir įvertinti skelbimų efektyvumą. Sutikus su šio slapuko naudojimu. 6 mėn. Slapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nustatymus ir kitą informaciją.

 

_ga_<container-id> Naudojama seanso būsenai išlaikyti. Sutikus su šio slapuko naudojimu. 2 m. Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
_gac_gb_<container-id> Pateikiama su kampanija susijusi informacija. Jei susiejote “Google Analytics” ir “Google Ads” paskyras, “Google Ads” svetainių konversijų žymos perskaitys šį slapuką, nebent atsisakysite. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau. Sutikus su šio slapuko naudojimu.  90 d. Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius

 

10.5.      Kiekvienas Centro internetinės svetainės lankytojas gali kontroliuoti slapukų naudojimą keičiant savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nėra žinoma, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojama susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis. Nepageidaujant, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose galima atsisakyti slapukų naudojimosi. Tačiau, kai kurios slapukų rūšys (pvz.: būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

11. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

11.1.      Vykdant savo veiklą, Centras gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus – duomenų tvarkytojus (pvz.: duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir kt.), kuriems gali būti perduodami Asmens duomenys. Visais atvejais šiems Centro pasitelktiems duomenų tvarkytojams Asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

11.2.      Centro Duomenų subjekto Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams:

11.2.1.     valstybės institucijoms ir registrams;

11.2.2.     advokatams, auditoriams, kitiems profesionaliems konsultantams;

11.2.3.     IT paslaugas teikiančioms įmonėms;

11.2.4.     buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms;

11.2.5.     kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Centro veiklos tikslų įgyvendinimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

11.3.      Visais atvejais Centras deda protingas pastangas užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus Asmens duomenys nebūtų neteisėtai naudojami arba prarasti.

11.4.      Tais atvejais, kuomet tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis tam tikra apimtimi reikalinga perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES/EEE ribų, Centras siekia užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

11.4.1.     Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio Asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);

11.4.2.     su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;

11.4.3.     yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal BDAR.

12. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

1.1.      Siekiant užtikrinti Duomenų subjekto Asmens duomenų saugumą bei išvengti neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo, Centras įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias pasiekti šiuos tikslus. Šios priemonės apima įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su Asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei kitas priemones.

1.2.      Informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (pvz.: el. paštu, mobiliuoju ir pan.) atskirais atvejais gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Centro pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Todėl siekiant užtikrinti Duomenų subjekto konfidencialių Asmens duomenų saugumą rekomenduojama neteikti Centrui informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) Centro nenaudojamas elektronines sistemas.

13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

13.1.      Duomenų subjektas turi šias teises:

13.1.1.     susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar Centras tvarko Duomenų subjekto Asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija.

13.1.2.     reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Manant, kad Centro tvarkoma informacija apie Duomenų subjektą yra netiksli, neteisinga, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

13.1.3.     reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz.: kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Centras ištrintų Asmens duomenis.

13.1.4.     reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz.: kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Centras apribotų Asmens duomenų tvarkymą.

13.1.5.     reikalauti perkelti savo Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma. Tam tikrais atvejais, Duomenų subjektas turi teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos Centras tvarko gavęs Duomenų subjekto sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones.

13.1.6.     nesutikti su Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

13.1.7.     atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Duomenų subjekto Asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, Centras suteikia teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Centras nustos tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenis.

13.2.      Manant, kad Duomenų subjekto Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos subjekto teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, arba siekiama įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rekomenduojama dėl to nedelsiant susisiekti su Centru el. paštu info@amlcenter.lt paštu (siunčiant laišką adresu Konstitucijos prospektas 21, Vilnius, Lietuvos Respublika) arba atvykus į Centrą. Duomenų subjekto prašymas dėl teisių įgyvendinimo turi atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

13.2.1.     prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;

13.2.2.     prašyme turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys, iš kurių būtų galima aiškiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybę;

13.2.3.     prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti;

13.2.4.     jeigu savo teises siekiama įgyvendinti per atstovą, prašyme turite būti nurodytas atstovo vardas, pavardė, ryšiui palaikyti kontaktiniai duomenis ir pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

13.3.      Kreipiantis į Centrą su žodiniu prašymu įgyvendinti Duomenų subjekto teises, Centro darbuotojai turi teisę paprašyti pateikti rašytinį prašymą bei pareigą nurodyti visus galimus rašytinio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.

13.4.      Už prašymų vykdymą atsakingas Centro darbuotojas, esant visoms atitinkamoms duomenų subjekto teisų įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, turi informuoti prašymą pateikusį asmenį apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų asmenų pateiktų prašymų skaičių. Tokiu atveju, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, duomenų subjektas turi būti informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.5.      Visais atvejais Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos apie skundo pateikimą bei kontaktinius duomenis galite rasti interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, rekomenduojama pirmiausia susisiekti su Centru, siekiant rasti operatyviausią ir abiem pusėms priimtiniausią problemos sprendimo būdą.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.      Centras pasilieka teisę šią Politiką atnaujinti. Tokiais atvejais Centras įsipareigoja skelbti atnaujintą Politikos redakciją savo interneto svetainėje.

14.2.      Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

14.3.      Iškilus bet kokiems su Asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, rekomenduojama nedelsiant susisiekti su Centru šiais nurodytais kontaktiniais duomenimis:

14.3.1.     elektroniniu paštu: info@amlcenter.lt;

14.3.2.     telefonu numeriu: +370 612 617 733

14.3.3.     adresu: Konstitucijos prospektas 21, Vilnius, Lietuvos Respublika.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (-Ė)

Greta Genelienė yra paskirta VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenų apsaugos pareigūne.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Greta Genelienė
Tel. +370 606 24637, el. p. greta.geneliene@amlcenter.lt