Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau

Narystės teikiamos galimybės:

Indėlis tobulinant pinigų plovimo prevenciją

Narystė Centre finansų rinkos dalyviams suteikia galimybę dalyvauti Centro koordinuojamose Pinigų plovimo prevencijos, Sankcijų įgyvendinimo, Sukčiavimo prevencijos, Teisėkūros ir kitose grupėse. Jose ekspertai aptaria rūpimus klausimus, dalijasi įžvalgomis, atvejų analizėmis bei kartu diskutuoja, ko reikia, kad pinigų plovimo rizikos būtų valdomos efektyviai. Dialogas su kitais rinkos dalyviais bei teisėsaugos ir priežiūros institucijomis finansų rinkos dalyviams padeda tobulinti vidines procedūras, o viešajam sektoriui - teisės aktus ir rekomendacijas.

Teisėkūros ir gerosios praktikos formavimas

Būdami Centro nariais, finansų rinkos dalyviai turės galimybę išsakyti savo poziciją Centrui teikiant ekspertinę nuomonę dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ar rengiant kitus Centro dokumentus ar gaires. Dalyvavimas teisėkūros procesuose ar rekomendacinių, metodologinių dokumentų rengime sudaro sąlygas formuoti gerąsias praktikas, grįstas pasiteisinusiais sprendimais realiose situacijose. Taip bendromis pastangomis siekiame efektyvios pinigų plovimo prevencijos.

Edukacija ir kompetencijų stiprinimas

Daug dėmesio skiriame pinigų plovimo prevencijos srityje dirbančių specialistų kompetencijų stiprinimui. Prie Centro veiklos prisijungę finansų rinkos dalyviai turės platesnes galimybes kaip klausytojai ir/ar ekspertai - lektoriai dalyvauti Centro organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ar kituose renginiuose. Taip pat nariai turės galimybę gauti Centro parengtus dokumentus, gaires ir kitą metodinę medžiagą, susijusią su nario veikla.

Patariamasis balsas dėl Centro veiklos vystymo

Savo veikla pasitikėjimu grįstam bendradarbiavimui telkiame pinigų plovimo prevencijos ekspertus iš viešojo ir privataus sektoriaus, todėl mums rūpi, kad veiklos formatai užtikrintų rezultatyvų dialogą bei sprendimus kuriant efektyvią pinigų plovimo prevencijos sistemą Lietuvoje. Centro veikloje dalyvaujantys nariai - finansų rinkos dalyviai turės galimybę reikti pasiūlymus dėl Centro veiklos strateginių tikslų bei išsakyti savo poreikį funkcijų ir veiklos sričių ir taip prisidėti prie Centro veiklos vystymo.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.