Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau

Atsakome į rūpimus klausimus apie narystę Centre

Kas gali pateikti paraišką dalyvauti centro veikloje?

Narystės Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veikloje gali siekti finansų rinkos dalyviai, kurie atitinka 2 kriterijus. Pirmiausia, jie turi būti prižiūrimi Lietuvos banko, kaip tai apibrėžta Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnyje. Antra, ilgiau nei 3 metus turėti Lietuvos banko išduotą licenciją arba ilgiau nei 3 metus būti įrašyti į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

Kuo ši narystė skiriasi nuo kitų galimų partnerystės formų?

Narystė Centro veikloje reiškia daugiau galimybių, nuolatinį įsitraukimą ir dalyvavimą, tuo pačiu ir abipusę atsakomybę ir įsipareigojimus bendromis pastangomis siekti saugesnės finansų sistemos Lietuvoje ir aktyvesnės pozicijos tarptautiniu mastu.

Tikimasi, jog prisijungiantys nariai atitinkamai skirs laiko kokybiškai dalyvauti Centro koordinuojamose darbo grupėse, dalinsis ekspertine patirtimi Centro organizuojamuose mokymuose ar rengiant rekomendacinio pobūdžio dokumentus - gairės, rekomendacijas. Taigi nuo narystės neatsiejamas įsipareigojimas ne tik semtis žinių, padedančių tobulinti narių vidinius pinigų plovimo prevencijos procesus, tačiau ir nuolat, reguliariai dalintis savo sukauptomis praktikomis, įžvalgomis.

Pagrindinės narystės teikiamos galimybės yra šios:

- dalyvavimas Centro organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

- dalyvavimas Centro koordinuojamose darbo grupėse, susijusiose su Nario veikla, ir galimybė išsakyti savo poziciją Centrui teikiant ekspertinę nuomonę dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ar rengiant kitus Centro dokumentus ir gaires;

- galimybė gauti Centro parengtus dokumentus, gaires ir kitą metodinę medžiagą, susijusią su Nario veikla;

- galimybė teikti pasiūlymus dėl Centro veiklos strateginių tikslų bei išsakyti savo poreikį dėl Centro funkcijų ir veiklos sričių.

Kokios pareigos tenka finansų rinkos dalyviui įsitraukus į Centro veiklą?

Pagrindinė atsakomybė tenkanti naujam nariui yra kokybiškas įsitraukimas į Centro veiklą. Paprastai tariant - įnešti savo indėlį į saugesnės finansų sistemos kūrimą.

Savo veiklą grindžiame atsakingu bendradarbiavimu su finansų rinkos dalyviais bei viešojo sektoriaus institucijomis, kuriame tarpusavio pasitikėjimą ir suteikiame platformą dalintis informacija, pastebėtomis finansinių nusikaltimų tipologijų tendencijomis, atsakingai prisidėti prie finansų rinkos dalyvių - tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus - kompetencijų ugdymo. Tai reikalauja nuoseklaus dalyvavimo Centro organizuojamose veiklose, atitinkamų sričių specialistų dedikavimo bei pačio finansų rinkos dalyvio kompetencijos.

Taip pat naujai prisijungęs narys turi būti pasirengęs vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (mokėti metinį įnašą), nenaudoti narystės Centre savo rinkodaros tikslais, atsakingai įvertinti savo viešus pasisakymus, susijusius su naryste Centre ar gautos informacijos atžvilgiu.

Dalyvaudami Centro veikloje nariai prisideda prie aukštesnių pinigų plovimo prevencijos standartų kūrimo ir gerųjų praktikų formavimo, todėl vykdant savo veiklą, todėl savo veikla turi rodyti pavyzdį - vadovautis Centro parengtomis gairėmis ir kitais dokumentais, susijusiais su nario veikla.

Dalyvaudami Centro veikloje nariai taip pat prisidės prie visuomenės švietimo - bendradarbiavimu ir metodinės pagalbos teikimu vykdant švietimo iniciatyvas pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Ar ši narystė yra mokama? Jeigu taip, tai kodėl?

Kiekvienas prisijungiantis narys įsipareigoja mokėti metinį nario mokestį. Jis priklauso nuo potencialaus nario darbuotojų skaičiaus ir nuo metinių pajamų dydžio. Didžiausia galima nario metinio mokesčio suma yra lygi 30 (trisdešimt) proc. nuo mažiausio Centro metinio įnašo dydžio, kurį moka Centro dalininkas, turintis mažiausią balsavimo teisių dalį Centro visuotiniame dalininkų susirinkime (šiuo metu apie 8 300 eur).

Narių mokesčio lėšos skiriamos Centro vykdomoms veikloms finansuoti, o taip pat – tolesnei jų plėtrai. Plečiantis Centro narių ratui ir skaičiui, augs poreikis Centro žmogiškiesiems ir materialiesiems ištekliams, tačiau tuo pačiu tai leis užtikrinti kokybišką bendradarbiavimo moderavimą ir tęstinumą.

Nario mokesčio mokėjimas užtikrina, kad:

- vykdant šios sutartyje nurodytus įsipareigojimus Centras nepatirtų neproporcingo pobūdžio administracinio bei kitokio pobūdžio išlaidų, kai Nariams suteikiama galimybė dalyvauti Centro koordinuojamose darbo grupėse, organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, susipažinti su Centro surinktomis ekspertinėmis žiniomis, gauti Centro parengtus leidinius ir kt.;

- visi Centro Nariai galėtų naudotis šios Sutarties pagrindu Centro suteikiamomis Nario teisėmis bei pareigomis;

- Narys prisidėtų prie Centro veiklos tvarumo, leidžiant Centrui ir toliau suteikti galimybę Nariams gauti vertingą informaciją bei dalyvauti Centro veikloje.

Kokias naudas finansų rinkos dalyviai gauna už sumokėtą nario mokestį?

Narystė Centre atveria abipuses galimybes. Dalyvavimas Centro koordinuojamose darbo grupėse bei kitose organizuojamose veiklose, pirmiausia, įgalina prisidėti prie saugesnės finansinės sistemos kūrimo. Dėl to laimime visi. Antra, dalijimasis informacija, sukaupta patirtimi, problemų ir spręstinų klausimų bendras nagrinėjimas tiek su kitais finansų rinkos dalyviais, tiek su valstybės institucijomis, užtikrina greitesnį efektyvų sprendimą, suteikia galimybes operatyviau reaguoti į naujas grėsmes bei tinkamai pasiruošti rizikų valdymui.

Kartu, tai ir nuolatinė galimybė dalyvauti Centro ir Centro partnerių organizuojamuose mokymuose, dirbtuvėse, konferencijose.

Kaip vyksta prisijungimo prie Centro veiklos procesas?

Prisijungimo į Centro veiklą procesas susideda iš kelių etapų: pirminio užklausos vertinimo bei įžanginio pokalbio, paraiškos pateikimo, jos nagrinėjimo ir Centro dalininkų balsavimo dėl narystės patvirtinimo.

Ar numatyti naujų narių prisijungimo prie Centro veiklos etapai? Jeigu taip, kokie jie?

Sudarydami galimybes naujiems nariams prisijungti į Centro veiklą, siekiame nuoseklumo. Savo veiklą grindžiame bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, tai leido suformuoti kokybiškus darbo principus dabartiniuose Centro veiklos formatuose, kuriuos norime išlaikyti ir pasiūlyti naujiems nariams. Todėl sieksime naujus narius priimti palaipsniui, kad vis besiplečiant narių ratui ir patys būtume kokybiškai pasiruošę moderuoti jau didesnio ekspertų ir specialistų rato darbą.

Kaip vyks bendras darbas naujiems dalyviams prisijungus prie Centro veiklos?

Centre veikia Pinigų plovimo prevencijos, Sankcijų įgyvendinimo Sukčiavimo prevencijos, taip pat technologijų, teisėkūros iniciatyvų bei akreditacijos ir mokymų grupės. Aktyviausias bendradarbiavimas ir vyksta šiose darbo grupėse. Šiuo metu jose reguliariai susitinka Centro dalininkų bei partnerių atstovai, esant poreikiui ir aktualiam klausimui gali būti kviečiami atitinkamų sričių ekspertai.

Naujieji nariai turės galimybes deleguoti savo specialistus į šias darbo grupes ir taip kokybiškai prisidėti prie efektyvesnės pinigų plovimo prevencijos Lietuvoje užtikrinimo.

Kiek specialistų gali deleguoti naujai į Centro veiklą įsitraukiantis finansų rinkos dalyvis?

Deleguojamų specialistų skaičių skatiname vertinti realistiškai ir įvertinant tai, jog Centro koordinuojamose darbo grupėse pagrindinis veiklos principas - pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad deleguodami specialistus – ekspertus, būsimieji nariai sudarytų galimybes jiems reguliariai dalyvauti grupių susitikimų bei siektų kuo mažesnės darbuotojų rotacijos ar kaitos. Naujai prisijungiantys narys turės deleguoti pagrindinį atstovą, o optimalus specialistų skaičius, skiriamų į darbo grupes galėtų būti 2 specialistai, kad prireikus būtų užtikrintas pakaitumas.

Ar finansų rinkos dalyvis galės nutraukti bendradarbiavimo sutartį?

Finansų rinkos dalyvis bet kada galės pasitraukti iš Centro veiklos. Galima nutraukti šalių susitarimu ar vienašališkai, bet kuri šaliai įspėjus prieš nustatytą terminą.

Ar bus grąžinama įnašo dalis arba visas įnašas, nutraukus bendradarbiavimo sutartį?

Jeigu bendradarbiavimo sutartis nutraukiama nario prašymu ir abipusiu sutarimu, apskaičiuotas likutis - grąžinamas. Tačiau, jeigu sutartis nutraukiama dėl to, jog narys pažeidė Centro veiklos įstatus, bendradarbiavimo sutarties nuostatas ar savo veikla diskredituoja Centro veiklą, tuomet sumokėtas įnašas negrąžinamas.

Kaip aplikuoti ir kur kreiptis?

Finansų rinkos dalyvius, svarstančius narytę Centro veikloje, išreikšti susidomėjimą užpildę pirminės užklausos formą mūsų interneto svetainės skilyje „Narystė”. Finansų rinkos dalyviui išreiškus susidomėjimą, Centro atstovai susisieks ir papasakos plačiau apie narystės galimybes, bendradarbiavimo principus, paraiškos teikimo procesą.

Kokios galimybės suteikiamos finansų rinkos dalyviams, kurie šiuo metu nesvarsto narystės?

Šiuo metu narystės Centre nesvarstantys finansų rinkos dalyviai ir kiti verslo bendruomenės nariai gali naudotis viešai prieinamais Centro edukaciniais ištekliais:

- dalyvauti nemokamuose nuotoliniuose mokymuose aktualiomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos temomis;

- patogiu metu peržiūrėti nuotolinių mokymų įrašus Centro paskyroje Youtube platformoje arba interneto svetainės „Mokymų medžiaga" skiltyje;

- dalyvauti Centro metinėje konferencijoje, sutelkiančioje pinigų plovimo prevencijos ekspertus iš viešojo ir privataus sektoriaus;

- susipažinti ir naudotis Centro parengtomis gairėmis, rekomendacijomis, analizėmis.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.